• Infolinia (22) 51 52 111
  • Email: bok@simteq.pl
Twój koszyk jest pusty.
Zmywacz do klejów meblarskich - 1 L
cena brutto18.68
symbol
070727
producent
VBH Polska
w opakowaniu
wysyłka
1 - 2 dni
dostępność
na magazynie
ocena towaru
cena brutto18.68 zł
cena netto15.19 zł

Opis

Środek czyszczący Comfort Clean

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń klejowych w przemyśle meblarskim. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Nakładać na zanieczyszczone miejsca przy pomocy gąbki, pędzla, lub szmatki. Następnie wytrzeć do sucha. UWAGA! Zachować szczególną ostrożność (przeczytać etykietę).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 ziała drażniąco na oczy H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie wzbronione. P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/ga­zu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P303+P361+P353: W PR2YPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania P305+P351+P338 W PR2YPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowa­nym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Skład: Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa), propan-2-ol, etanol.
Kupujący kupili również